tu-vung-tieng-anh-ve-ke-toan-1

Từ vựng tiếng anh về kế toán có tấn suất xuất hiện cao trong đề thi

Kế toán là một chủ đề khá phổ biến trong các kì thi đánh giá năng lực tiếng Anh, đặc biệt là kì thi TOEIC. Chuẩn bị sẵn một kho accounting words có thể giúp các bạn tự tin hơn khi làm bài thi TOEIC, từ đó đạt được số điểm cao hơn. Trong bài viết dưới đây, FireEnglish sẽ cung cấp cho các bạn những từ vựng về kế toán thông dụng.

Danh sách 50 từ vựng tiếng Anh về kế toán thông dụng

từ vựng tiếng anh về kế toán

 1. Accountant /əˈkaʊntənt/: ngành kế toán
 2. Capital /ˈkæpɪtl/: vốn
 3. Business purchase /ˈbɪznɪs ˈpɜːʧəs/: mua lại doanh nghiệp
 4. Issued capital /ˈɪʃuːd ˈkæpɪtl/: vốn phát hành
 5. Uncalled capital /ˌʌnˈkɔːld ˈkæpɪtl/: vốn chưa gọi
 6. Working capital /ˈwɜːkɪŋ ˈkæpɪtl/: vốn lưu động
 7. Authorized capital /ˈɔːθəˌraɪzd ˈkæpɪtl/: vốn điều lệ
 8. Called-up capital /kɔːld-ʌp ˈkæpɪtl/: vốn đã gọi
 9. Invested capital /ɪnˈvɛstɪd ˈkæpɪtl/: vốn đầu tư
 10. Capital redemption reserve /ˈkæpɪtl rɪˈdɛmpʃən rɪˈzɜːv/: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần
 11. Cash book /kæʃ bʊk/: sổ tiền mặt
 12. Cash discounts /kæʃ ˈdɪskaʊnts/: chiết khấu tiền mặt
 13. Cash flow statement /kæʃ fləʊ ˈsteɪtmənt/: phân tích lưu chuyển tiền mặt
 14. Category method /ˈkætɪgəri ˈmɛθəd/: phương pháp chủng loại
 15. Carrying cost /ˈkæriɪŋ kɒst/: chi phí hàng lưu kho
 16. Concepts of accounting /ˈkɒnsɛpts ɒv əˈkaʊntɪŋ/: các nguyên tắc kế toán
 17. Conservatism /kənˈsɜːvətɪzm/: nguyên tắc thận trọng
 18. Consistency /kənˈsɪstənsi/: nguyên tắc nhất quán
 19. Cost accumulation /kɒst əˌkjuːmjʊˈleɪʃ(ə)n/: sự tập hợp chi phí
 20. Cost application /kɒst ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n/: sự phân bố chi phí
 21. Cost concept /kɒst ˈkɒnsɛpt/: nguyên tắc giá phí lịch sử
 22. Cost object /kɒst ˈɒbʤɪkt/: đối tượng tính giá thành
 23. Cost of goods sold /kɒst ɒv gʊdz səʊld/: nguyên giá bán hàng
 24. Commission errors /kəˈmɪʃən ˈɛrəz/: lỗi nhầm tài khoản thanh toán
 25. Debentures /dɪˈbɛnʧəz/: trái phiếu, giấy nợ
 26. Budget /ˈbʌʤɪt/: ngân sách
 27. Profitably /ˈprɒfɪtəbli/: có lợi, sinh lời
 28. Reconcile /ˈrɛkənsaɪl/: cân đối
 29. Turnover /ˈtɜːnˌəʊvə/: doanh thu
 30. Accounting entry /əˈkaʊntɪŋ ˈɛntri/: bút toán
 31. Accrued expenses /əˈkruːd ɪksˈpɛnsɪz/: chi phí phải trả
 32. Accumulated /əˈkjuːmjʊleɪtɪd/: lũy kế
 33. Advances to employees /ədˈvɑːnsɪz tuː ˌɛmplɔɪˈiːz/: tạm ứng
 34. Balance sheet /’bæləns ʃi:t/: Bảng cân đối kế toán
 35. Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn/: xây dựng cơ bản
 36. Cash in hand /kæʃ ɪn hænd/ : Tiền mặt tại quỹ
 37. Cash in transit /kæʃ ɪn ˈtrænsɪt/: Tiền đang chuyển
 38. Current portion of long-term liabilities /ˈkʌrənt ˈpɔːʃən ɒv ˈlɒŋtɜːm ˌlaɪəˈbɪlɪtiz/ : Nợ dài hạn đến hạn trả
 39. Deferred expenses /dɪˈfɜːd ɪksˈpɛnsɪz/: Chi phí chờ kết chuyển
 40. Depreciation of fixed assets /dɪˌpriːʃɪˈeɪʃən ɒv fɪkst ˈæsɛts/ : Hao mòn lũy kế tài sản cố định hữu hình
 41. Equity and funds /ˈɛkwɪti ænd fʌndz/: vốn và quỹ
 42. Expense mandate /iks’pens ‘mændeit/: ủy nhiệm chi
 43. Extraordinary expenses /iks’trɔ:dnri iks’pens/: Chi phí bất thường
 44. Figures in /’figəs ɪn/: Đơn vị tính (triệu đồng)
 45. Financial ratios /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/: Chỉ số tài chính
 46. Finished goods /ˈfɪnɪʃt gʊdz/ : Thành phẩm tồn kho
 47. Gross profit /grous profit/: Lợi nhuận tổng
 48. Gross revenue /grous ’revinju:/: Doanh thu tổng
 49. Inventory /in’ventri/: Hàng tồn kho
 50. Liabilities /,laiə’biliti/: Nợ phải trả

Một số câu ví dụ liên quan đến từ vựng kế toán trong đề TOEIC

 • The company’s accountant has just talked to me this morning.
  (Kế toán công ty vừa trò chuyện với tôi sáng nay)
 • The company cannot accept any liabilities for any damage caused by worker’s carelessness.
  (Công ty không thể chấp nhận bất kỳ khoản nợ nào cho những thiệt hại bị gây ra bởi nhân viên)
 • The gross revenue is higher than what we expected.
  (Tổng doanh thu cao hơn chúng tôi kỳ vọng)
 • They have lots of ideas to raise capital for the project.
  (Họ có nhiều sáng kiến để tăng nguồn vốn cho dự án)
 • Due to budgetary constraints, we cannot hire additional staff at this time.
  (Bởi vì sự giới hạn trong ngân sách, chúng tôi không thể thuê thêm nhân viên trong thời gian này)
 • Marketing is the most profitable department this year.
  (Marketing là bộ phận sinh lời nhất trong năm nay)
 • Accounting firms have undergone significant changes in the last decade.
  (Các công ty kế toán đã trải qua những thay đổi đáng kể trong thập kỷ qua)
 • The account manager has accumulated a tremendous amount of wealth in a very short time.
  (Quản lý kế toán đã lũy kế tài một khối tài sản khổng lồ trong thời gian ngắn)
 • The firm’s accountant has to study finance and business administration.
  (Kế toán của công ty phải học quản trị tài chính và doanh nghiệp)
 • Is this the client that you are trying to save from all of his debt?
  (Đây là khách hàng bạn đang cố gắng lưu trữ tất cả khỏa nở của anh ấy)

Bên trên là những từ vựng tiếng anh về kế toán thường gặp trong kì thi TOEIC. FireEnglish mong là sau bài viết này, các bạn sẽ không còn lúng túng khi “đụng” phải chủ đề kế toán trong bài thi TOEIC nữa.

Nguồn: FireEnglish

 

Bí kíp thi TOEIC Format 2020 điểm cao, lấy bằng TOEIC 700+ ngay! Ưu đãi học phí hè 2020. Giảm học phí chỉ còn từ 400k/tháng
+
NGHE HOÀI TIẾNG ANH KHÔNG HIỂU?
NHẬN NGAY những bí quyết nghe Tiếng Anh hiệu quả nhất, được nhiều người đã áp dụng và thành công. Đảm bảo bạn sẽ thay đổi cách học nghe không hiệu quả của mình!
Đăng ký thông tin
ĐĂNG KÝ DANH SÁCH CHỜ
10 BỘ ĐỀ THI TOEIC CHỌN LỌC
TỔNG HỢP LỘ TRÌNH TOEIC
Trong lúc chờ đợi hãy cùng khám phá chương trình TOEIC ONLINE sau nhé!
Kết quả đang được xử lý và sẽ gửi đến email của bạn trong vòng 5-10p nữa
Đóng
THÔNG TIN HỌC VIÊN
TỔNG HỢP LỘ TRÌNH TOEIC
https://nghetienganhpro.com/lotrinhtoeic
HỘI THẢO ĐÃ HẾT HẠN ĐĂNG KÝ. ĐỢT HỘI THẢO TIẾP THEO: DỰ KIẾN THÁNG 1/2017
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DỰ HỘI THẢO
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DỰ HỘI THẢO
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DỰ HỘI THẢO
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DỰ HỘI THẢO
Trong lúc chờ đợi hãy cùng khám phá chương trình TOEIC ONLINE sau nhé!
Lộ trình và bài test miễn phí đang được gửi đến địa chỉ email bạn cung cấp. Vui lòng chờ từ 5' đến 10'
Đóng
Trong lúc chờ đợi hãy cùng khám phá chương trình TOEIC ONLINE sau nhé!
Thư mời hội thảo đã được gửi đến email của bạn. Vui lòng chờ từ 5' đến 10'. Nếu không nhận được mail của thầy vui lòng kiểm tra spam mail hoặc đăng ký lại!
NHẬN BÍ KÍP ÔN THI TOEIC
Thầy sẽ gửi cho bạn các tuyệt chiêu ôn thi TOEIC hiệu quả mà thầy biên soạn kỹ lưỡng trong quá trình ôn luyện và giảng dạy TOEIC
ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO MIỄN PHÍ
NHẬN BÍ KÍP ÔN THI TOEIC
Thầy sẽ gửi cho bạn các tuyệt chiêu ôn thi TOEIC hiệu quả mà thầy biên soạn kỹ lưỡng trong quá trình ôn luyện và giảng dạy TOEIC
10 BỘ ĐỀ ÔN THI TOEIC CHỌN LỌC
ĐIỂM DANH BUỔI CHIA SẺ
XÁC NHẬN TẢI TÀI LIỆU