video giai de format 2019 de 5

Giải đề TOEIC Format 2019 – Bài 5

Giải đề TOEIC Format 2019 – Bài 5

Bắt đầu từ ngày 01/06/2019, đề TOEIC format mới đã chính thức được áp dụng trong các đề thi tại Việt Nam. Đề mới sẽ có nhiều cấu trúc khó yêu cầu các thí sinh vững kiến thức ngữ pháp, kỹ năng làm bài và từ vựng chắc chắn. Do đó, hãy cùng Lửa toeic rèn luyện kiến thức và kỹ năng giải  đề format mới hàng tuần qua chuyên mục “Giải đề TOEIC format 2019” này nhé.

Xem video Hướng dẫn Giải đề TOEIC format 2019-bài 5 bên dưới.

Trong video Giải đề TOEIC format 2019 – Bài 5, thầy Quý – TOEIC 980 sẽ tiếp tục với loạt bài giải đề ETS 2019 hướng dẫn các bạn cách làm bài TOEIC format mới sao cho hiệu quả – tiết kiệm được thời gian nhất, và bài học đặc biệt dành cho các bạn có mục tiêu ôn tập dưới 750 điểm nhé! Cùng theo dõi và thu thập những “bí kíp” làm đềnào!
Nội dung trọng tâm bài học hôm nay:

– Dạng của từ hay còn gọi là gia đình từ ở phần 5

– Xác định chủ đề làm dạng điền câu ở phần 6

– Đọc hiểu đoạn chat ở phần 7

*Từ vựng cần nhớ từ Đề TOEIC format 2019- Bài 5:

 • Address st to sb (v) /əˈdres/ : gửi thông điệp gì đến ai
 • Appropriate (adj) /əˈprəʊpriət/ : phù hợp
 • Subsequent (adj) /ˈsʌbsɪkwənt/ : sau, kế tiếp
 • Innovative (adj) /ˈɪnəveɪtɪv/ : thuộc về sáng kiến, sáng chế, đột phá
 • Recall (v) /rɪˈkɔːl/ : thu hồi
 • Troubleshooting (n) /ˈtrʌblʃuːtɪŋ/ : việc xử lý sự cố
 • Interfere (v) /ˌɪntəˈfɪə(r)/ : can thiệp, gây trở ngại, làm nhiễu
 • Detour (n) /ˈdiːtʊə(r)/ : đường vòng
 • Process (v) /ˈprəʊses/ : xử lý
**Xem thêm**
Khóa TOEIC Luyện đề Cấp tốc: https://firetoeic.edu.vn/luyende
Khóa TOEIC One Direction 450, 550, 750: https://firetoeic.edu.vn/yourtoeic750

 

 

 

 

 

Đọc tiếp

1111

Giải đề TOEIC Format 2019 – Bài 4

Giải đề TOEIC Format 2019 – Bài 4

Bắt đầu từ ngày 01/06/2019, đề TOEIC format mới đã chính thức được áp dụng trong các đề thi tại Việt Nam. Đề mới sẽ có nhiều cấu trúc khó yêu cầu các thí sinh vững kiến thức ngữ pháp, kỹ năng làm bài và từ vựng chắc chắn. Do đó, hãy cùng Lửa toeic rèn luyện kiến thức và kỹ năng giải  đề format mới hàng tuần qua chuyên mục “Giải đề TOEIC format 2019” này nhé.

Xem video Hướng dẫn Giải đề TOEIC format 2019-bài 4 bên dưới.

Trong video Giải đề TOEIC format 2019 – Bài 4, thầy Quý – TOEIC 980 sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách làm bài TOEIC format mới sao cho hiệu quả – tiết kiệm được thời gian nhất, và đặc biệt thầy sẽ chỉ cho các bạn  các mẹo làm câu hỏi  trong phần đọc nhanh nhé. Cùng theo dõi và thu thập những “bí kíp” làm đềnào!
Nội dung bài học hôm nay:
– Phương pháp đầu bút chì
– củng cố câu hỏi phần 2
– đoạn nghe 3 người – nghe cùng tranh

*Từ vựng cần nhớ từ Đề TOEIC format 2019- Bài 4:

 • Load (v) /ləʊd/ : chất, tải
 • Railing (n) /ˈreɪlɪŋ/ : hàng rào
 • Descend (v) /dɪˈsend/ : đi xuống
 • Attorney (n) /əˈtɜːni/ : luật sư
 • Arena (n) /əˈriːnə/ : vũ đài, đấu trường
 • Emphasize (v) /ˈemfəsaɪz/ : nhấn mạnh
 • Diverse (adj) /daɪˈvɜːs/ : phong phú
 • Revision (n) /rɪˈvɪʒn/ : bản sửa đổi
 • Board meeting (n) /bɔːd ˈmiːtɪŋ/ : họp hội đồng
 • Auditorium (n) /ˌɔːdɪˈtɔːriəm/ : thính phòng
 • Operational (adj) /ˌɒpəˈreɪʃənl/ : sẵn sàng để sử dụng
 • Budget estimate (n) /ˈbʌdʒɪt ˈestɪmət/ : dự trù ngân sách
 • Hold on (to st) /həʊld ɒn/ : nắm, cầm vật gì
 • Intend (v) /ɪnˈtend/ : có ý định, có xu hướng
**Xem thêm**
Khóa TOEIC Luyện đề Cấp tốc: https://firetoeic.edu.vn/luyende
Khóa TOEIC One Direction 450, 550, 750: https://firetoeic.edu.vn/yourtoeic750

 

 

Đọc tiếp

1111

Giải đề TOEIC Format 2019 – Bài 3

Giải đề TOEIC Format 2019 – Bài 3

Bắt đầu từ ngày 01/06/2019, đề TOEIC format mới đã chính thức được áp dụng trong các đề thi tại Việt Nam. Đề mới sẽ có nhiều cấu trúc khó yêu cầu các thí sinh vững kiến thức ngữ pháp, kỹ năng làm bài và từ vựng chắc chắn. Do đó, hãy cùng Lửa toeic rèn luyện kiến thức và kỹ năng giải  đề format mới hàng tuần qua chuyên mục “Giải đề TOEIC format 2019” này nhé.

Xem video Hướng dẫn Giải đề TOEIC format 2019-bài 3 bên dưới.

Trong video Giải đề TOEIC format 2019 – Bài 3, thầy Quý – TOEIC 980 sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách làm bài Phần Đọc sao cho hiệu quả – tiết kiệm được thời gian nhất, và đặc biệt thầy sẽ chỉ cho các bạn  các mẹo làm câu hỏi  trong phần đọc nhanh nhé. Cùng theo dõi và thu thập những “bí kíp” làm đềnào!
 

*Từ vựng cần nhớ từ Đề TOEIC format 2019- Bài 3:

 • Inventory control (n) /ˈɪnvəntri kənˈtrəʊl / : quản lý tồn kho
 • Precise (adj) /prɪˈsaɪs/ : chính xác
 • Prompt (adj) /prɒmpt/ : đúng giờ, nhanh chóng
 • Shortage (n) /ˈʃɔːtɪdʒ/ : tình trạng thiếu thốn
 • Implement (v) /ˈɪmplɪment/ : áp dụng, thực thi
 • Effective (adj) /ɪˈfektɪv/ : có hiệu lực
 • Eliminate (v) /ɪˈlɪmɪneɪt/ : loại bỏ
 • Excessive (adj) /ɪkˈsesɪv/ : thừa thãi
 • Tow away (v) /təʊ əˈweɪ / : kéo đi (do đỗ trái phép)
 • Pedestrian (n) /pəˈdestriən/ : người đi bộ
**Xem thêm**
Khóa TOEIC Luyện đề Cấp tốc: https://firetoeic.edu.vn/luyende
Khóa TOEIC One Direction 450, 550, 750: https://firetoeic.edu.vn/yourtoeic750

 

 

 

Đọc tiếp

1

Giải đề TOEIC Format 2019 – Bài 2

Giải đề TOEIC Format 2019 – Bài 2

Bắt đầu từ ngày 01/06/2019, đề TOEIC format mới đã chính thức được áp dụng trong các đề thi tại Việt Nam. Đề mới sẽ có nhiều cấu trúc khó yêu cầu các thí sinh vững kiến thức ngữ pháp, kỹ năng làm bài và từ vựng chắc chắn. Do đó, hãy cùng Lửa toeic rèn luyện kiến thức và kỹ năng giải  đề format mới hàng tuần qua chuyên mục “Giải đề TOEIC format 2019” này nhé.

Xem video Hướng dẫn Giải đề TOEIC format 2019-bài 2 bên dưới.

Trong video Giải đề TOEIC format 2019 – Bài 2, thầy Quý – TOEIC 980 sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bài Phần Nghe sao cho hiệu quả nhất, tránh các bẫy trong đề TOEIC format mới 2019. Cùng theo dõi và thu thập những “bí kíp” làm đềnào!
 

*Từ vựng cần nhớ từ Đề TOEIC format 2019- Bài 2:

 • Merchandise (n) /ˈmɜːtʃəndaɪs/ : hàng hóa
 • Display (n, v) /dɪˈspleɪ/ : trưng bày
 • Apron (n) /ˈeɪprən/ : tạp dề
 • Frame (v) /freɪm/ : đóng khung
 • Stack (v) /stæk/ : chất đống
 • Counter (n) /ˈkaʊntə(r)/ : quầy, bệ
 • Assistant (n) /əˈsɪstənt/ : trợ lý
 • Invitation (n) /ˌɪnvɪˈteɪʃn/ : thư mời, lời mời
 
**Xem thêm**
Khóa TOEIC Luyện đề Cấp tốc: https://firetoeic.edu.vn/luyende
Khóa TOEIC One Direction 450, 550, 750: https://firetoeic.edu.vn/yourtoeic750

 

 

 

 

Đọc tiếp

1

Giải đề TOEIC Format 2019 – Bài 1

Giải đề TOEIC Format 2019 – Bài 1

Bắt đầu từ ngày 01/06/2019, đề TOEIC format mới đã chính thức được áp dụng trong các đề thi tại Việt Nam. Đề mới sẽ có nhiều cấu trúc khó yêu cầu các thí sinh vững kiến thức ngữ pháp, kỹ năng làm bài và từ vựng chắc chắn. Do đó, hãy cùng Lửa toeic rèn luyện kiến thức và kỹ năng giải  đề format mới hàng tuần qua chuyên mục “Giải đề TOEIC format 2019” này nhé.

Xem video Hướng dẫn Giải đề TOEIC format 2019-bài 1 bên dưới.

 

Trong video Giải đề TOEIC format 2019 – Bài 1, thầy Quý – TOEIC 980 sẽ hướng dẫn các bạn cách giải đề TOEIC format mới hiệu quả, ít tốn thời gian nhất. Bên cạnh đó, thầy sẽ cập nhật và chỉ ra đâu là những điểm thay đổi trong bộ đề mới này cũng như “bí kíp” giải các câu hỏi lắc léo trong đề. Cùng theo dõi nhé!
 

*Từ vựng cần nhớ từ Đề TOEIC format 2019- Bài 1:

 • Extensive (adj) /ɪkˈstensɪv/ : nhiều, rộng lớn
 • Knowledgeable (adj) /ˈnɒlɪdʒəbl/ : có hiểu biết
 • Audit (v) /ˈɔːdɪt/ : kiểm toán
 • Sick absence (n) /sɪk ˈæbsəns / : nghỉ ốm
 • Deduction (n) /dɪˈdʌkʃn/ : sự trừ đi
 • Preregistration (n) /ˌpriːredʒɪˈstreɪʃn/ : sự đăng ký trước
 • Feature (v) /ˈfiːtʃə(r)/ : có, bao gồm
 
**Xem thêm**
Khóa TOEIC Luyện đề Cấp tốc: https://firetoeic.edu.vn/luyende
Khóa TOEIC One Direction 450, 550, 750: https://firetoeic.edu.vn/yourtoeic750

 

 

Đọc tiếp

NGHE HOÀI TIẾNG ANH KHÔNG HIỂU?
NHẬN NGAY những bí quyết nghe Tiếng Anh hiệu quả nhất, được nhiều người đã áp dụng và thành công. Đảm bảo bạn sẽ thay đổi cách học nghe không hiệu quả của mình!
Đăng ký thông tin
ĐĂNG KÝ DANH SÁCH CHỜ
10 BỘ ĐỀ THI TOEIC CHỌN LỌC
TỔNG HỢP LỘ TRÌNH TOEIC
Trong lúc chờ đợi hãy cùng khám phá chương trình TOEIC ONLINE sau nhé!
Kết quả đang được xử lý và sẽ gửi đến email của bạn trong vòng 5-10p nữa
Đóng
THÔNG TIN HỌC VIÊN
TỔNG HỢP LỘ TRÌNH TOEIC
https://nghetienganhpro.com/lotrinhtoeic
HỘI THẢO ĐÃ HẾT HẠN ĐĂNG KÝ. ĐỢT HỘI THẢO TIẾP THEO: DỰ KIẾN THÁNG 1/2017
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DỰ HỘI THẢO
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DỰ HỘI THẢO
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DỰ HỘI THẢO
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DỰ HỘI THẢO
Trong lúc chờ đợi hãy cùng khám phá chương trình TOEIC ONLINE sau nhé!
Lộ trình và bài test miễn phí đang được gửi đến địa chỉ email bạn cung cấp. Vui lòng chờ từ 5' đến 10'
Đóng
Trong lúc chờ đợi hãy cùng khám phá chương trình TOEIC ONLINE sau nhé!
Thư mời hội thảo đã được gửi đến email của bạn. Vui lòng chờ từ 5' đến 10'. Nếu không nhận được mail của thầy vui lòng kiểm tra spam mail hoặc đăng ký lại!
NHẬN BÍ KÍP ÔN THI TOEIC
Thầy sẽ gửi cho bạn các tuyệt chiêu ôn thi TOEIC hiệu quả mà thầy biên soạn kỹ lưỡng trong quá trình ôn luyện và giảng dạy TOEIC
ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO MIỄN PHÍ
NHẬN BÍ KÍP ÔN THI TOEIC
Thầy sẽ gửi cho bạn các tuyệt chiêu ôn thi TOEIC hiệu quả mà thầy biên soạn kỹ lưỡng trong quá trình ôn luyện và giảng dạy TOEIC
10 BỘ ĐỀ ÔN THI TOEIC CHỌN LỌC
ĐIỂM DANH BUỔI CHIA SẺ
XÁC NHẬN TẢI TÀI LIỆU